امروز :

10 اسفند 1402

ساعت :

17:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

معرفی کارکنان

معرفی کارکنان

نام ونام خانوادگیعنوانمحل خدمتمقطع تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ انتصابسابقه خدمتشماره تماس
هوشنگ نورمحمدیمدیرکلستاد استانلیسانسجغرافیا 14002833221183
فضل اله دریکوندمعاون مدیرکلستاد استانفوق لیسانسارشد جامعه شناسی14012833229957
ابراهیم جاپلقیمعاون مدیرکلستاد استانفوق لیسانسدامپروری14012733229957
سیده مهدیه رشیدیرئیس اداره امور اداریستاد استانلیسانسگیاه پزشکی14011733229957
محمدعلی رحیمیرئیس امور برنامه ریزی
و فناوری اطلاعات
ستاد استانفوق لیسانسمهندسی تولیدات دامی852333229957
رضا یاراحمدیرئیس اداره
بهسازی و تولید
ستاد استانفوق لیسانسمهندسی کشاورزی971833229957
امیر براتیرئیس اداره عمران
و امور زیربنایی
ستاد استانفوق لیسانسآبیاری زهکشی961833229957
مجتبی معتمدیرئیس اداره
امور تعاونی ها
ستاد استان951333229957
جبار قائیدیذبحسابستاد استان14012033229957
نادر بیرانوندمسئول حراستستاد استانلیسانسحقوق14002633229957
سیدرحم خدا نجم موسویمسئول نمایندگی
ولی فقیه
ستاد استانسطح 2علوم حوزوی952133229957
مهرداد طهماسبیمسئول امور عشایر
خرم آباد
خرم آبادلیسانسحسابداری932233229957
بخشیان امور عشایر
دورود
دورود140143234991
حسین حسینیرئیس امور عشایر
الیگودرز
الیگودرزلیسانسمهندسی عمران972343325354
میلاد رومیانیرئیس امور
عشایر کوهدشت
کوهدشتفوق لیسانسمهنذسی عمران14011232632076
سامان حاجیرئیس امور عشایر چگنیچگنیفوق لیسانسروابط بین الملل981133150981
موسی ملکیساماندهی و هماهنگیستاد استانفوق لیسانسحسابداری 14011333229957