امروز :

10 اسفند 1402

ساعت :

09:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

طرح مطالعات ساماندهی عشایر

طرح مطالعات ساماندهی عشایر

این طرح به منظور انجام مطالعات کاربردی در سه سطح جامع، نیمه تفصیلی و تفصیلی اجرایی برای شناسایی پتانسیل‌ها و مکان‌­یابی کانون‌های توسعه، امکان­ سنجی و توسعه فعالیت‌ها، افزایش تولیدات عشایر و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق عشایری، تهیه برنامه عملیاتی و تجهیز کانون، تدوین نظام بهره برداری و نظارت بر پروژه‌ها انجام می‌شود که تعیین اولویت‌ها و ارائه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را هم باید به این موارد افزود.

در جدول زیر، بخشی از عملکرد طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری کشور در طول برنامه‌های مختلف نشان داده شده‌است.

سال
1390
برنامه
چهارم
تا پايان
برنامه سوم
عنوان پروژهشرح
36166302امكان سنجي توسعه فعاليت ها و افزايش توليدعنوان طرح های مورد عمل
41188150شناسائي پتانسيل‌ها ومكان‌يابي كانون‌ها
5896163تهيه برنامه عمليات و تجهيز كانون
2290تدوين نظام بهره برداري
137479615جمع پروژه‌ها
108305744827400تعداد خانوار مورد مطالعهحجم عملیات
194006753786270ميزان اراضي (هکتار)
67402204739750حجم آب تخصيصي (مترمکعب)