امروز :

9 بهمن 1400

ساعت :

14:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

معرفی کارکنان

نام ونام خانوادگیعنوانمحل خدمتمقطع تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ انتصابسابقه خدمتشماره تماس
سیدضیاء موسوی نیامدیرکلستاد استانفوق لیسانسمهندسی کشاورزی زراعت993233221183
احمد غلامیانمعاون مدیرکلستاد استانفوق لیسانسمهندسی کشاورزی زراعت902633229957
فضل اله دریکوندرئیس اداره امور مالیستاد استانفوق لیسانسمهندسی توسعه روستایی942333229957
مجتبی معتمدیرئیس اداره امور اداریستاد استانلیسانسمدیریت بازرگانی941533229957
محمدعلی رحیمیرئیس امور برنامه ریزی
و فناوری اطلاعات
ستاد استانفوق لیسانسمهندسی تولیدات دامی852333229957
رضا یاراحمدیرئیس اداره
بهسازی و تولید
ستاد استانفوق لیسانسمهندسی کشاورزی97533229957
امیر براتیرئیس اداره عمران
و امور زیربنایی
ستاد استانفوق لیسانسمهندسی عمران961333229957
علیرضا ناصریرئیس اداره
امور تعاونی ها
ستاد استانفوق لیسانسمهندسی توسعه روستایی951333229957
مهرشاد رشنومسئول مطالعاتستاد استانفوق لیسانسمهندسی تولیدات دامی972033229957
هوشنگ نورمحمدیمسئول حراستستاد استانلیسانسجغرافیای انسانی اقتصادی912333229957
سیدرحم خدا نجم موسویمسئول نمایندگی
ولی فقیه
ستاد استانسطح 2علوم حوزوی952133229957
مهرداد طهماسبیمسئول امور عشایر
خرم آباد
خرم آبادلیسانسحسابداری932233229957
قربان دالوندرئیس امور عشایر
دورود
دورودفوق دیپلمحقوق962943234991
حسین حسینیرئیس امور عشایر
الیگودرز
الیگودرزلیسانسمهندسی عمران972343325354
بهمن قربانپورسرپرست امور
عشایر کوهدشت
کوهدشتفوق لیسانسمهندسی توسعه روستایی941232632076
سامان حاجیرئیس امور عشایر دوره چگنیچگنیفوق لیسانسروابط بین الملل981133150981