امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

10:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه‌های دولتی به عشایر»

  • مقدمه:

با این توافق‌نامه بررسی، نیازسنجی، انعکاس و پیگیری نیازهای جامعه عشایری کشور در حوزه عملکرد سایر دستگاه‌ها اجرایی به منظور استفاده از توان اجرایی آنها در جهت ساماندهی و تامین نیازهای عشایر پیگیری می‌گردد.

  • هدف:

نظارت بر ارائه خدمات سایر دستگاه‌های دولتی به عشایر

  • مسئولیت:

بر طبق بند 5 آیین نامه ساماندهی عشایر، دستگاه‌های دولتی موظف به اختصاص اعتبار متناسب با جمعیت عشایر، نسبت به انجام وظایف خود در قبال مناطق عشایری اقدام نمایند.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

دستگاه اجرایی در جهت انجام بهتر امور مرتبط توسط دستگاه‌های اجرایی استان به عشایر، موظف به نظارت بر انجام فعالیت‌های دستگاه اجرایی می‌باشد. و در پایان هر سال گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اخذ و راستی آزمایی می‌نماید.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

ارائه این خدمات برای استفاده‌کنندگان هزینه‌ای در بر ندارد.

  • دوره عملکرد:

ارائه این خدمت در طی سال انجام می‌شود.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

با توجه به به لزوم ارائه خدمات و توان اجرایی دستگاه‌ها به منظور اجرای پروژه‌های زیربنایی و … در مناطق عشایری ارائه این خدمات در سال‌های آتی ادامه دارد.