امروز :

30 شهریور 1400

ساعت :

06:23

اداره کل امور عشایر استان لرستان

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری»

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر لرستان به منظور ایجاد شغل پایدار، بهبود کیفیت زندگی و افزایش درآمد و در راستای طرح ساماندهی اسکان عشایر داوطلب اقدام به تامین و انتقال آب کشاورزی می‌نماید.

  • هدف:

ایجاد شغل پایدار، بهبود کیفیت زندگی و افزایش درآمد و در راستای طرح ساماندهی اسکان

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر به استناد به بند «د» و «ز» و «ب» ماده «۵» فصل دوم اساسنامه سازمان دامداران متحرک مصوب سال ۱۳۵۳، موافقت نامه شماره «۴۰۹۰۵۰۰۵» مطالعات جامع و عملیات ساماندهی عشایر، تبصره «3» و بند «۶» ماده «۱۱» تصویب نامه شماره «۱۸۶۸۸/ت۳۲۴۶۷هـ» مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران، نامه شماره «۱۰۴۲۷۴/۴۰۷۵۵/۲۴» مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ دبیر هیات دولت اقدام به تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری می‌نماید.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

متقاضی می‌تواند از طریق سامانه میز خدمت الکترونیک اقدام به درخواست تامین خدمت مورد نظر بصورت اینترنی و بصورت حضوری جهت احراز هویت به اداره شهرستان مراجعه کند.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

رایگان می باشد.

  • دوره عملکرد:

این خدمت یک بار برای همیشه برای هر خانوار انجام می‌پذیرد.

  • خاتمه موافقت‌نامه:

تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری جزو پروژه‌هایی است که اگر در موافقت‌نامه‌ها اعتبار مورد نظر تصویب گردد این خدمت ارائه می‌گردد.