امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

23:35

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق نامه سطح خدمت «احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری»

  • مقدمه:

اداره کل امور عشایر لرستان به منظور بهبود زندگی عشایر، بالا بردن سطح درآمد آنان و توسعه سایر شاخص‌های انسانی، اقدام به ساخت مسیر و راه عبور و مرور برای وسایل نقلیه و دام در مناطق عشایری می‌نماید. ساخت راه عشایری بر اساس استاندارد و ضوابط آیین نامه‌های معتبر انجام می‌گیرد. لذا کلیه محاسبات لازم و طراحی راه عشایری و اجرای عملیات ساخت، مرمت و نگهداری راه عشایری توسط این اداره کل صورت می‌پذیرد. مشخصات اینگونه راه‌ها منطبق با راه روستایی درجه 3 در نظر گرفته می‌شود.

  • هدف:

بهبود زندگی عشایر، بالا بردن سطح درآمد آنان و توسعه در سایر شاخص‌های انسانی

  • مسئولیت:

اداره کل امور عشایر به استناد به بند «هـ» و «ب» ماده «5» فصل دوم اساسنامه سازمان دامداران متحرک مصوب سال 1353، موافقت نامه شماره «40905005» مطالعات جامع و عملیات ساماندهی عشایر، تبصره «1» و بند «6» ماده «11» تصویب نامه شماره «18688/ت32467هـ» مورخ 29/3/1384 هیات وزیران، نامه شماره «104274/40755/24» مورخ 12/5/1389 دبیر هیات دولت اقدام به احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری می‌نماید.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

متقاضی می‌تواند از طریق میزخدمت الکترونیک نسبت به درخواست تامین مورد نظر بصورت اینترنی یا به صورت حضوری نسبت به درخواست خدمت مورد نظر اقدام کند.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

رایگان می‌باشد.

  • دوره عملکرد:

2 بار در سال این خدمت تواتر دارد.

  • خاتمه موافقت نامه:

جزو پروژه‌های مستمر می‌باشد که تا مادامی که در موافقت‌نامه‌ها اعتبار مورد نیاز تصویب گردد، ارائه این خدمت استمرار خواهد داشت.