امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

09:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

توافق‌نامه سطح خدمت

توافق‌نامه سطح خدمت «واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکل‌های عشایری»

  • مقدمه:

با این توافق‌نامه بر اساس دستورالعمل‌های واگذاری در قانون بودجه، امکانات به تشکل‌های عشایری واگذار می‌گردد.

  • هدف:

هدف بهره‌برداری بهینه و نگهداری صحیح از امکانات می‌باشد.

  • مسئولیت:

با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

  • تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و دستگاه اجرایی:

بهره‌برداری بهینه و نگهداری صحیح امکانات توسط تشکل‌ها، تعهدات دستگاه اجرایی در راستای درخواست متقاضی با طرح در کمیسیون استان و ارسال شناسنامه ملک به سازمان و مصوب شدن در کمیسیون مرکزی بعد از صدور مجوز ارجاع به کارشناس جهت برآورد قیمت و مستندسازی جهت ارسال مجدد به کمیسیون مرکزی که در صورت مصوب شدن مراحل بعدی واگذاری انجام می‌گردد.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها:

جهت افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایر ذخیره می‌گردد.

  • دوره عملکرد:

ارائه این خدمت در طی سال انجام می‌شود.

  • خاتمه توافق‌نامه:

پایان سال دستورالعمل واگذاری می‌باشد.