امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

07:29

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

تاریخچه سازمان امور عشایر

پيشينه تشکيلات سازمان امورعشاير

نظام اداری و اجرايی امور عشاير قبل از انقلاب اسلامی

هر چند در دوران مختلف برنامه‌ريزی کشور درگذشته؛ يعنی از برنامه اول تا چهارم عمرانی در نظام اداری و اجرايی ذکری از عشاير به ميان نيامده اما فعاليت‌های پراکنده‌ای درجهت سازماندهی اداری آنان به شرح زير صورت گرفته است:

  • برای اولين بار در سال 1318 اقدامات محدودی از طريق ايجاد مدارس، منازل مسکونی، واگذاری اراضی و تعيين محدوده مراتع و توزيع دام در مناطق عشایری بعمل آمد. در سال 1325 با ايجاد شورای عالی عشاير مقرر شد که اقداماتی در جهت رفع مشکلات و نيازهای عشاير صورت گيرد ولی از آنجا که موجوديت جامعه عشايری به عنوان يک نظام مشخص از سوی دولت پذيرفته نشده بود در عمل اين جامعه از اعتبارات عمرانی سهم چندانی نداشت.
  • در سال 1330 تشکيلات وسيعی بنام آموزش عشايری بوجود آمد. در سال 1345 کميته‌ای به منظور بررسی مقدمات برنامه عمرانی عشاير در برنامه چهارم از سوی دفتر عمران ناحيه‌ای ترتيب يافت. در سال 1347 دفتر آبادانی مناطق عشايری کشور در وزارت آبادانی و مسکن تشکيل گرديد که در سال 1351 ادامه فعاليت‌های اين طرح تحت عنوان تامين نيازمندي‌های جوامع دامداران متحرک ايران به وزارت کشاورزی و منابع طبيعی محول گرديد.
  • در20 اسفندماه سال 1353 به موجب مصوبه مجلس شورای ملی سابق سازمان دامداران متحرک زير نظر وزارت کشاورزی و منابع طبيعی ايجاد شد که اولين نمودار تشکيلات سازمانی در آبان ماه سال 1345 به تائيد وزير وقت و دبيرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسيد.

نظام اداری و اجرايی امور عشاير بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی و به دنبال تغيير نام وزارت کشاورزی و منابع طبيعی به  وزارت کشاورزی و عمران روستايی، سازمان دامداران متحرک نيز با حفظ اختيارات قبلی به مرکز عشايری ايران تغيير نام يافت و همزمان با تصويب اساسنامه جهاد سازندگی  در تاريخ 62/9/18 به اين وزارتخانه محلق و تحت عنوان سازمان امور عشاير ايران به فعاليت‌های خود ادامه داد.

در اجرای قانون تعديل نيروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و بازنگری در تشکيلات دولت، تشکيلات سازمان عشاير نيز مورد بازنگری قرار گرفت و در نهايت در خرداد ماه سال 1369 تشکيلات تفضيلی سازمان با افزايش حدود 2 برابر پست‌های سازمانی به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسيد.
مجدداً به دنبال افزايش فعاليت‌ها و حجم وظايفی که در قانون برنامه اول و دوم برعهده سازمان قرار گرفت و گستردگی کارهای صورت گرفته توسط امور عشاير و با پيگيري‌های صورت گرفته در سال 1367 چارت تشکيلات اجمالی سازمان به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور رسيد و متعاقب آن تشکيلات تفضيلی سازمان پس از بررسی‌های اوليه توسط کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بازديدهای متعددی که از مناطق عشايری و استان‌ها صورت گرفت.

تفاهم اوليه بر مبنای 3637 پست سازمانی بعمل آمد. وليکن با توجه به مشکلات تامين پست سازمانی وزارت جهاد سازندگی. تامين 800 پست سازمانی را تقبل نمود و در نهايت تشکيلات تفضيلی سازمان با 2461 پست سازمانی به تصويب رسيده و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی طی نامه شماره 43/25023 مورخ 79/5/2 جهت اجرا به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گرديد. در تشکيلات تفضيلی جديد هم تعداد پست‌های مصوب افزايش قابل ملاحظه‌ای يافته و هم اينکه سطح سازمانی و پست‌های کارشناسی سازمان نسبت به گذشته ارتقاء کمی و کيفی پيدا کرده و 10 استان دارای اداره کل گرديدند.

 درحال حاضر در اين تشکيلات علاوه بر 10 اداره کل، 7  استان در سطح مديريت و 4  استان نيز  در سطح اداره دارای تشکيلات مصوب هستند. قابل ذکر است که سطح تشکيلاتی امور عشاير استان لرستان اداره کل می باشد که کار خدمات رسانی به حدود 16000 خانوار عشايری که مشتمل بر 106000 نفر می‌باشد را به‌عهده دارد.