امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

12:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

جمعیت عشایر

تعداد خانوار و جمعیت عشایر استان

استان لرستان از جمله استان‌هاي كشور است كه داراي عشاير كوچنده‌اند. طبق سرشماري عشاير كوچنده سال 1387 عشاير ييلاقي بالغ بر 14,638 خانوار با جمعيت 83,690 نفر و عشاير قشلاقي نيز بالغ بر 11,200 خانوار با جمعيت 63,737 نفر می‌باشد. عشاير ييلاقي استان از نظر تعداد خانوار 6/88 درصد كل كشور و از نظر جمعيت 7/05 درصد از جمعيت عشايري كل كشور را به خود اختصاص داده‌ است .عشاير قشلاقي نيز از نظر تعداد خانوار 5/27 درصد از عشاير قشلاقي كل كشور و از نظر جمعيت نيز 5/37 درصد عشاير قشلاقي كل كشور را به خود اختصاص داده است .

جمعيت عشاير ييلاقي و قشلاقي در استان مساوي نيستند، و تعداد عشاير قشلاقي از ييلاقی كمتر است، و اين بدان علت است كه تعدادي از عشاير كوچنده در سال‌هاي اخير نيمه كوچرو شده‌اند و به عبارتي زمان قشلاق را در روستاهاي نزديك ييلاق سپری مي‌كنند و در بهار و تابستان دام‌هاي خود را به مراتع ييلاقي مي‌برند. اين عشاير ذخيره علوفه زمستاني را خريداري نموده و زمستان دام‌هاي خود را در استبل‌هايي كه در روستاها احداث نموده‌اند نگهداري كرده و فقط مسير كوتاهي را براي ييلاق طي مي‌كنند اين مسير به ندرت به 20 كيلومتر مي‌رسد.

شهرستان اليگودرز با داشتن 4569 خانوار ييلاقي و 2848 خانوار قشلاقي بيشترين تعداد خانوارهاي عشاير كوچنده را به خود اختصاص داده و شهرستان ازنا با داشتن 344 خانوار عشاير ييلاقي و 48 خانوار عشاير قشلاقي كمترين تعداد كوچرو را به خود اختصاص داده است .

همانطور كه در جدول زير مشاهده مي‌كنيد جمعيت عشاير استان لرستان در دو منطقته ييلاقي و قشلاقي نشان داده‌شده‌است كه تعداد جمعيت در منطقه ييلاقي بيشتر مي‌باشد و همچنين تعداد مردان در بين عشاير بيشتر از زنان مي‌باشد كه شايد به دليل شيوه زندگي و نياز مبرم به نيروي كار مردان باشد.

عشایر ییلاقیعشایر قشلاقی
استانخانوارجمعیتمردزنخانوارجمعیتمردزننسبت جنسیتی
عشایر لرستان14638836904432139369112006373733460302775/112

همانطور كه در جدول زير مشاهده مي‌كنيد در بين شهرستان‌هاي استان، شهرستان اليگودرز داراي بيشترين جمعيت عشايري و شهرستان بروجرد داراي كمترين جمعيت عشايري مي‌باشد.

عشایر ییلاقیعشایر قشلاقی
شهرستانخانوار
جمعیتمردزنخانوارجمعیتمردزن
الیگودرز456926468140771239128481640585667839
بروجرد1599694994701433822435387
خرم آباد428823658126581100021681193262835649
دلفان1239699736543343646364419081736
دورود37219651002963168955505450
کوهدشت155193554926442921231237864805907
ازنا3442056110794948259143116
پلدختر86652942723257118511101457905224
سلسله12506928367532531205631933502969