امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

23:34

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

طرح جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های نو

طرح جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های نو

با اجرای این طرح، ضمن تأمین سوخت مورد نیاز عشایر از طریق احداث جایگاه­‌های ذخیره و توزیع نفت و گاز مایع در مناطق عشایری کشور، از بوته‌کنی و قطع درختان جلوگیری شده و حفظ منابع طبیعی و نیز افزایش سطح رفاه خانوار را به دنبال خواهد داشت.

سال 90عملكرد برنامه چهارمتا پایان برنامه سومواحدعنوان پروژه
0212346جايگاهاحداث جايگاه ذخيره وتوزيع مواد نفتي
2200344جايگاهاحداث جايگاه ذخيره وتوزيع گاز مايع
25881دستگاهخريد وتجهيز خودروي سوخت رسان
37402614056800خانوارآموزش و ترويج لوازم گاز سوز ونفت سوز
801360موردايجاد واحدهاي استفاده از انرژي نو
0190دستگاهاجاق خورشیدی
8902641500دستگاهفانوس خورشیدی
34320دستگاهمولد انرژی خورشیدی
46850دستگاهآبگرمکن خورشیدی