امروز :

6 اردیبهشت 1403

ساعت :

02:26

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

طرح عملیات اجرایی اسکان

طرح عملیات اجرایی اسکان

هدف این طرح، اجرای عملیات عمرانی و زیربنایی اسکان در کانون‌های توسعه عشایری و تجهیز این کانون‌ها به خدماتی از قبیل راه، آب، برق و آماده‌سازی سایت اسکان در مناطق عشایری کشور است. با اجرای این طرح، اهدافی چون جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها توسط عشایری که تمایل به کوچ نداشته و داوطلب اسکان هستند، ارتقای میزان تولیدات و توانمندی‌های اقتصادی عشایر، افزایش کیفیت زندگی و رفاه خانوار عشایری و ایجاد تنوع در تولید و کاهش فشار بر مراتع محقق شده‌است. در جدول زیر، بخشی از فعالیت‌های انجام شده در قالب طرح عملیات اجرایی اسکان در طول برنامه‌های مختلف نشان داده شده‌است.

ردیف پروژهواحد کار تا پایان برنامه چهارم از ۸۹ تا ۹۲از ۹۳ تا ۹۷ مجموع
1احداث راه کیلومتر33536714814505
2انتقال آب کشاورزیکیلومتر67555484197722
3آسفالت راهکیلومتر32916946544
4شبکه برق فشار متوسطکیلومتر513/5115/5142771
5ایستگاه پمپاژ آبلیتر بر ثانیه99921990115613138
6حفر و تجهیز چاهحلقه1583134711788
7تسطیح و تجهیز اراضی هکتار22986311326126360
8لوله‌کشی آشامیدنیکیلومتر90001399123811639
9آماده‌سازی سایت اسکانکیلومتر6957612783