امروز :

6 خرداد 1403

ساعت :

23:34

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

ایلات و طوایف

استان لرستان داراي قدمت تاريخي طولاني در ايران زمين است و از ساليان دور تاكنون زندگي كوچ نشيني و قبيله‌اي در آن رواج داشته به همين دليل داراي ايلات و طوایف متعددي است. مهمترين عشاير استان عبارتند از طوايف ايل بختياري، طوايف ايل حسنوند، طوايف ايل بيرانوند، طوايف ايل دلفان و ايل دريكوند و چند طايفه مستقل مانند سادات آهوقلندر و كوليوند. علاوه بر عشاير استان عشاير تركاشوند نيز كه ييلاق و قشلاق بسيار طولاني‌تر از عشاير استان دارند وارد استان شده و در مسير كوچ قرار مي‌گيرند. اين عشاير از اطراف لرستان، خوزستان وجنوب لرستان تا شهرستان‌هاي ملاير و نهاوند در ييلاق و قشلاق به سر مي‌برند. پراکندگی ایلات و طوایف استان لرستان به شرح جدول ذیل است:

شهرستانبخشایلات و طوایف
الیگودرززز و ماهروايل پاپي- ايل مميوند- طايفه مستقا بابالي- طايفه مستقل شاهيوند- طايف مستقل شيخان داود خاني
مرکزیايل دريكوند- ايل دلفان- ايل مميوند- ايل بيرانوند- ايل حسنوند- ايل ذلكي- ايل بختياري
بشارتايل بختياري- ايل ذلكي- ايل مميوند
بروجرداشترینانايل حسنوند
مرکزیايل دريكوند- ايل بيرانوند- طايفه مستقل شاهيوند- ايل مميوند
خرم آبادپاپیايل پاپي- ايل مميوند- ايل بيرانوند- ايل دريكوند- طايفه مستقل سادات اهوقلندر
چغلوندیايل امرايي سوري- ايل بيرانوند- ايل حسنوند- ايل دريكوند
دوره چگنیايل دلفان چگني- ايل دلفان نورآباد- طايفه مستقل بابالي- طايفه مستقل شاهيوند- طايفه مستقل شيراوند- طايفه مستقل طولابي- ايل پاپي- طايفه مستقل امير- ايل حسنوند- طايفه مستقل سادات كرالاني-
زاغهايل بيرانوند- طايفه مستقل سادات اهورقلندر- طايفه مستقل كائد رحمت- ايل پاپي- ايل سگوند- ايل مميوند- طايفه مستقل دالوند
مرکزیايل دلفان- ايل سگوند- طايفه مستقل اهورقلندر- ايل بيرانوند- ايل پاپي- ايل دلفان چگني- ايل حسنوند- ايل دريكوند- طايفه مستقل سادات فداله عمران- طايفه مستقل كوليوند
ویسیانايل پاپي- ايل جودكي- ايل دريكوند- طايفه مستقل سادات ضروني- ايل حسنوند- ايل دلفان نورآباد
دلفانکاکاوندايل دلفان نورآباد- ايل جودكي- ايل دريكوند- ايل دلفان طرحان- طايفه مستقل بيرانوند
مرکزیايل حسنوند- طايفه مستقل كوليوند- ايل دلفان نورآباد- ايل امرايي سوري- ايل پاپي- طايفه مستقل شاهيوند
دورودسیلاخورايل دريكوند- ايل بيرانوند- ايل پاپي- ايل دلفان طرحان
مرکزیايل مميوند- طايفه مستقل سادات اهورقلندر- طايفه مستقل كائد رحمت
کوهدشترومشکانايل امرايي سوري- ايل دلفان طرحان- ايل دلفان نورآباد- ايل زوله- طايفه مستقل سادات ضروني-
طرحانايل امرايي سوري
مرکزیايل امرايي سوري- ايل دريكوند- ايل دلفان چگني- ايل دلفان نورآباد- طايفه مستقل سادات ضروني- ايل پاپي
کونانیايل امرايي سوري- ايل دريكوند- ايل دلفان چگني- ايل دلفان نورآباد- ايل پاپي
درب گنبدايل امرايي سوري
ازناچاپلقايل دريكوند- طايفه مستقل كوليوند
مرکزیايل دلفان طرحان- ايل مميوند- طايفه مستقل بابالي- ايل سگوند
پلدخترمرکزیايل امرايي سوري- ايل بيرانوند-ايل تركاشوند- ايل جودكي- ايل حسنوند- ايل دريكوند- ايل دلفان نورآباد- طايفه مستقل كوليوند- ايل دلفان چگني- طايفه مستقل سادات اهورقلندر- ايل ترک يارم طاقلو- ايل پاپي
معمولانايل امرايي سوري- ايل ترک يارم طاقلو- ايل جودكي- ايل دلفان چگني- ايل دريكوند
سلسلهفیروزآبادايل پاپي- ايل حسنوند- ايل دلفان نورآباد- طايفه مستقل بابالي- طايفه مستقل كوليوند- ايل دريكوند- ايل دلفان طرحان-
مرکزیايل حسنوند- ايل دلفان طرحان- طايفه مستقل يوسفوند- ايل پاپي- طايفه مستقل كوليوند